Yleistä:

Esiintyminen on tärkeä osa taidelinjalla opiskelua. Kaikki toiminta tähtää syyslukukaudella ja kevätlukukaudella oleviin produktioihin. Taidelinjalla opiskelu vaatii säännöllistä läsnäoloa. Tavoitteena on oppia toimimaan
persoonallisena taideopiskelijana osana muuta ryhmää. Opiskelija oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Tavoitteenamme on myös kasvattaa opiskelijan ymmärrystä omasta taiteenlajistaan sekä eri taiteenlajien yhteydestä ja yhdistämisestä. Opiskelussa korostuu esiintyminen. Opiskelijaa arvioidaan tuntityöskentelyn ja esitysten perusteella. Opiskelijaa kannustetaan itsearviointiin.

Tanssi taidelinjalla

Lukion tanssiopetuksen tavoitteena on johdattaa opiskelija kohti kokonaisvaltaista tanssin ja taiteen ymmärrystä tarjoamalla opiskelijalle paljon esiintymistilaisuuksia joissa haastaa itsensä. Tanssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kehollista tietoutta. Opiskelijaa kannustetaan oman luovuuden käyttöön ja oman persoonallisen liikekielen etsimiseen. Harjoitustunnit pohjautuvat erilaisiin tanssitekniikoihin. Tanssin opiskeluun kuuluu olennaisena osana muihin taiteenaloihin tutustuminen. Lukiossamme on mahdollista suorittaa valtakunnallinen tanssin lukiodiplomi.

Musiikki taidelinjalla

Taidelinjan musiikinopetuksen tavoitteena on kehittää musiikillisia taitoja yhdessä ja yksilönä. Integroiminen muihin taiteenlajeihin on erityisen tärkeää. Musiikin merkitys taiteessa on hyvin kokonaisvaltaista ja opetuksessa painotetaankin yhdessä tekemistä kuitenkin yksilön taitoja korostaen. Musiikin tunneilla harjoitutetaan lukuvuoden projekteihin liittyvää musiikkia ja sen lisäksi voidaan järjestää tapahtumia ja konsertteja, joissa oppilaat saavat tuoda esille musiikillisia taitojaan.
Itsensä ilmaisu musiikin keinoin on opintojen yksi keskeinen tavoite. Persoonallinen tapa tuottaa musiikkia soittajana ja/tai laulajana on myös osa taidelinjan tavoitteista.

Musiikin opintojaksoilla opiskellaan yhteisesti äänenkäyttöä ja laulamisen perustekniikkaa. Laulu pääaineena oleville lisäksi esiintymistä, mikrofonitekniikkaa, laulun fraseerausta sekä eri tyylejä monipuolisesti. Syvennetään jo hankittuja taitoja niin laulajana kuin soittajana. Soittajilla harjoitutetaan yhteis/bändisoitto-taitoja sekä yksilöllisiä taitoja. Rohkaistaan tutustumaan uusiin musiikillisiin alueisiin ja tyyleihin. Opintojaksoilla valmistetaan esityksiä yhteistyössä muiden taidelinjan aineiden kanssa. Taidelinjan musiikin opiskelijat suorittavat musiikin lukiodiplomin 3 vuotena.

Lavastus ja puvustus taidelinjalla

Lavastuksen ja puvustamisen opintojaksot ovat kaikille lukiolaisille avoimia
taidelinjan opintojaksoja. Niillä suunnitellaan ja toteutetaan lavastuksellisia ratkaisuja
taidelinjan esityksiin ja lukion muihin juhliin. Opintojaksoilla tehdään myös
näyttämövaatteita ja muuta rekvisiittaa, jota esitykset tarvitsevat. Opintojaksojen sisältö on
sidonnainen produktioihin.

Teatteritaide

Teatteri on taideaine, jossa opiskelija saa kokonaisvaltaisen kosketuksen draamalliseen ilmaisuun ja oppii teatterin peruselementit. Opitaan draamallisen kommunikoinnin taitoja: tekemistä, esittämistä, draaman tulkitsemista, vastaanottamista ja arvioimista. Opinnoissa tutustutaan teatterin laajaan kenttään yleisesti ja tarkemmin sen muutamaan alalajiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään teatteria kokemusten, elämysten ja tiedon avulla. Tavoitteena on, että teatteritaiteen opiskelun avulla opiskelija pystyy jäsentämään ympäröivää todellisuutta, löytää keinoja itsensä ymmärtämiseen ja siten vahvistaa itsetuntoaan sekä kehittää kykyjään hallita omaa elämäänsä. Teatteritaide tarkastelee elämää ja ihmisyhteisöjä; kysymykset arvoista, moraalista ja eettisestä päätöksenteosta ovat keskeisiä.

Teatteritaiteessa kohtaavat eri taiteenlajit. Opiskelun tavoitteena on, että opiskeluja rohkaistuu taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan, mielikuvituksen käyttöön, tunteiden ilmaisuun sekä valintojen ja päätösten tekoon. Tavoitteena on, että prosessinomainen opiskelu ja toimiminen ryhmässä kehittävät opiskelijan empatia- ja eläytymiskykyä skä vuorovaikutustaitoja. Taidelinjalla on mahdollista tehdä myös teatterin lukiodiplomi.

Taidelinjalla toteutetaan myös koko taidelinjan yhteinen teatteriproduktio, joka valmistellaan taidelinjan yhteistyönä. Opintojakso antaa opiskelijoille kokemuksia esityksen valmistamisesta koko kaaren osalta ideatasolta yleisön edessä toteutukseen.