Yleistä:

Lukiodiplomiesityksestä 2018.

Esiintymien on tärkeä osa taidelinjalla opiskelua. Kaikki toiminta tähtää syyslukukaudella ja kevätlukukaudella oleviin produktioihin. Taidelinjalla opiskelu vaatii säännöllistä läsnäoloa. Tavoitteena on oppia toimimaan
persoonallisena taideopiskelijana osana muuta ryhmää. Opiskelija oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Tavoitteenamme on myös kasvattaa opiskelijan ymmärrystä omasta taiteenlajistaan sekä eri taiteenlajien yhteydestä ja yhdistämisestä. Opiskelussa korostuu esiintyminen. Opiskelijaa arvioidaan tuntityöskentelyn ja esitysten perusteella. Oppilasta kannustetaan itsearviointiin.

Tanssi taidelinjalla

Lukion tanssiopetuksen tavoitteena on johdattaa opiskelija kohti kokonaisvaltaista tanssin ja taiteen ymmärrystä tarjoamalla opiskelijalle paljon esiintymistilaisuuksia joissa haastaa itsensä. Tanssin tavoitteena on kehittää oppilaan
kehollista tietoutta. Oppilasta kannustetaan oman luovuuden käyttöön ja oman persoonallisen liikekielen etsimiseen. Harjoitustunnit pohjautuvat erilaisiin tanssitekniikoihin. Tanssin opiskeluun kuuluu olennaisena osana muihin taiteenaloihin
tutustuminen. Taidelukiossa on mahdollista suorittaa valtakunnallinen tanssin lukiodiplomi.

Tanssin kurssikuvaukset

Kursseilla lähdetään etsimään kehon oikeaa peruslinjausta, puhtaita liikeratoja sekä kartoitetaan jokaisen oppilaan omia liikevalmiuksia. Kursseilla tutustutaan kokonaisvaltaisen liikkeen, tanssillisen ilmaisun ja kehonhahmottamisen kanssa työskentelyyn. Tavoitteena on löytää oma persoonallinen tapa tuottaa tanssillista ilmaisua ja löytää itsestä rohkea ja vapautunut tapa esiintyä. Yhteistyö muiden taideaineiden kanssa on tärkeää.

Tanssin lukiodiplomi

Tanssin lukiodiplomi on näyttö tanssin erityisosaamisesta ja tavoitteellisesta tanssinopiskelusta lukioaikana. Lukiodiplomin suorittaminen on pitkäjänteistä lukioaikaista toimintaa, missä syvennetään tanssitietoutta, ohjataan opiskelijan kriittistä arviointia omasta tekemisestään sekä annetaan mahdollisuus itsensä kehittämiseen tanssijana yksilöllisesti sekä luovasti.

Tanssin lukiodiplomi muodostuu kolmesta osasta:
Portfolio: Oppilaan oman tanssin ja oppimisprosessin keräilykansio, jonka olennainen
osa on tanssin oppimispäiväkirja.
Tanssillinen tehtävä: Soolo tai ryhmäteos
Tutkielma: Tanssin alueesta tehty 8-15 sivuinen kirjallinen työ

Musiikki taidelinjalla

Lukiodiplomit 2018

Taidelinjan musiikinopetuksen tavoitteena on kehittää musiikillisia taitoja yhdessä ja yksilönä. Integroiminen muihin taiteenlajeihin on erityisen tärkeää. Musiikin merkitys taiteessa on hyvin kokonaisvaltaista ja opetuksessa painotetaankin yhdessä tekemistä kuitenkin yksilön taitoja korostaen. Musiikin tunneilla harjoitutetaan lukuvuoden projekteihin liittyvää musiikkia ja sen lisäksi voidaan järjestää tapahtumia ja konsertteja, joissa oppilaat saavat tuoda esille musiikillisia taitojaan.
Itsensä ilmaisu musiikin keinoin on kurssien yksi keskeinen tavoite. Persoonallinen tapa tuottaa musiikkia soittajana ja/tai laulajana on myös osa taidelinjan tavoitteista.

Musiikin kurssikuvaukset

Kursseilla opetetaan kaikille yhteisesti äänenkäyttöä ja laulamisen perustekniikkaa. Laulu pääaineena oleville lisäksi esiintymistä, mikrofonitekniikkaa, laulun fraseerausta sekä eri tyylejä monipuolisesti. Syvennetään jo hankittuja taitoja niin laulajana kuin soittajana. Soittajilla harjoitutetaan yhteis/bändisoitto-taitoja sekä yksilöllisiä taitoja. Rohkaistaan tutustumaan uusiin musiikillisiin alueisiin ja tyyleihin. Kursseilla valmistetaan esityksiä yhteistyössä muiden taidelinjan aineiden kanssa. Taidelinjan musiikin opiskelijat suorittavat pakollisena musiikin lukiodiplomin 3 vuotena.

Teatteritaide

Teatteri on taideaine, jossa opiskelija saa kokonaisvaltaisen kosketuksen draamalliseen ilmaisuun ja oppii teatterin peruselementit. Opitaan draamallisen kommunikoinnin taitoja: tekemistä, esittämistä, draaman tulkitsemista, vastaanottamista ja arvioimista. Opinnoissa tutustutaan teatterin laajaan kenttään yleisesti ja tarkemmin sen muutamaan alalajiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään teatteria kokemusten, elämysten ja tiedon avulla. Tavoitteena on, että teatteritaiteen opiskelun avulla opiskelija pystyy jäsentämään ympäröivää todellisuutta, löytää keinoja itsensä ymmärtämiseen ja siten vahvistaa itsetuntoaan sekä kehittää kykyjään hallita omaa elämäänsä. Teatteritaide tarkastelee
elämää ja ihmisyhteisöjä; kysymykset arvoista, moraalista ja eettisestä päätöksenteosta ovat keskeisiä.
Teatteritaiteessa kohtaavat eri taiteenlajit. Opiskelun tavoitteena on, että opiskeluja rohkaistuu taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan, mielikuvituksen käyttöön, tunteiden ilmaisuun sekä valintojen ja päätösten tekoon. Tavoitteena on, että prosessinomainen opiskelu ja toimiminen ryhmässä kehittävät opiskelijan empatia- ja eläytymiskykyä
sekä vuorovaikutustaitoja.

Teatteri-ilmaisu 1 (soveltava)

On pakollinen kurssi kaikille taidelinjalaisille.
Tavoite: Vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja oman ilmaisun riemun herättäminen.
Sisällöt: Kokonaisilmaisu
Esiintymisvalmiuden ja itseilmaisun peruskurssi.
Teatteri-ilmaisun aloituskurssi
Katsaus teatterihistoriaan.

Teatteri-ilmaisu 2 (soveltava)

Näyttelijäntyö

Teatteriproduktiosta Kaunotar ja hirviö, 2018.

Tavoite: Näyttelijäntyöhön tutustuminen
Sisällöt: Näyttelijäntyö ja sen vaatimukset käytännössä: mitä näyttelijä ajattelee,
tuntee ja tekee.
Oman luovan kyvyn , kokemuksen ja näkemyksen käyttöönotto näyttelijäntyössä.
Työkeinoina esim. improvisaatiot, tekstit, monologit.
Tämän lisäksi taidelinjalainen on mukana seuraavissa produktioissa:

Teatteriproduktio 1 ja Teatteriproduktio 2

Teatteriproduktion toteutus
Kurssin aikana valmistetaan ryhmässä esitys. Kurssi antaa oppilaalle kokemuksen
esityksen valmistamisen koko kaaresta ideasta yleisön eteen.
Taidelinjalaisella on mahdollisuus tehdä myös Teatteritaiteen lukiodiplomi

Lavastuksen ja puvustuksen työpajat I ja II

Lavastuksen ja puvustamisen työpajat I ja II ovat kaikille lukiolaisille avoimia
taidelinjan kursseja. Niillä suunnitellaan ja toteutetaan lavastuksellisia ratkaisuja
taidelinjan esityksiin ja koulun muihin juhliin. Kurssilla tehdään myös
näyttämövaatteita ja muuta rekvisiittaa, jota esitykset tarvitsevat. Kurssien sisältö on
sidonnainen produktioihin. Omaehtoisen työskentelyn lisäksi lavastamiseen ja
puvustamiseen perehdytään, myös opintokäyntien kautta.

Tavoitteet

  • oppia hahmottamaan näyttämötaiteissa lavastusratkaisujen vaikutusta
  • oppia tilaan liittyvien kysymysten luovaa ratkaisua
  • oppia niiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä kysymyksiä
  • oppia valaisutekniikkaa ja valojen käyttöä lavastamisessa
  • oppia muiden näyttämöprojekteissa työskentelevien kanssa tehtävää yhteistyötä

Keskeiset sisällöt

  • lavastus-, puvustus- ja valaisuratkaisujen suunnittelu ja toteutus koulun ja taidelinjan
    tarpeisiin
  • yhteistyö taidelinjan kanssa
  • opintokäyntejä pääkaupungin teatteri- ja näyttämökohteisiin