Yhteydenpito

Huoltaja(t) saa(vat) ensimmäisen lukuvuoden alussa henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan.

Wilman avulla alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja voi:

 • seurata opiskelijan opintoja ja opintomenestystä
 • tarkastella opiskelijan lukujärjestystä
 • pitää yhteyttä opettajiin ja koulun henkilökuntaan
 • seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja

Huomaathan, että huoltajatunnukset on tarkoitettu vain huoltajan käyttöön!

Huoltajan wilma-oikeudet poistuvat automaattisesti opiskelijan täyttäessä 18 vuotta. Opiskelija voi palauttaa huoltajan tunnukset palauttamalla allekirjoitetun suostumuskaavakkeen kansliaan. Suostusmuslomake löytyy koulun kotisivujen lomakkeet -välilehdeltä.

Vanhempainillat

Heti opintojen alussa kotiväelle järjestetään ”Lukio alkaa!” -vanhempainilta, jossa kerrotaan lukiontoiminnasta, huoltajat tapaavat koulun henkilökuntaa ja erityisesti ryhmänohjaajan, joka on huoltajan läheisin yhteistyötaho lukiossa.

Vanhempainiltoja järjestetään vuosittain. Vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä lukioon aina tarvittaessa sellaisissa tilanteissa, jolloin opiskelijan on itse vaikea asiaa hoitaa tai opiskelija muutoin tarvitsee huoltajan tukea.

Esitys II, III vuosikurssin opiskelijoiden huoltajien vanhempainillassa 31.10.2022 lataa PDF…

Opiskelijan ja huoltajan rooli ohjauksessa

Aikuistuva nuori on ohjauksessa aktiivinen toimija. Ratkaisevaa opintojen onnistumisessa on opiskelijan oma vastuu ja panos. Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa lukion järjestyssääntöjä, käyttäytyä asiallisesti, osallistua opetukseen, tehdä kotitehtävät ja opettajan antamat työt aikataulussa ja osallistua kurssikokeeseen. Opiskelijan on pyydettävä apua silloin, kun hän ei ymmärrä opetettavaa aihetta tai informaatiota, aina kun asiat ovat epäselviä, tai jos opiskelut eivät henkilökohtaisten syiden vuoksi etene. Lukion aikana nuori kasvaa täysi-ikäiseksi ja asioita on hyvä oppia hoitamaan vastuullisesti itse myös tulevaisuutta ajatellen.

Vaikeudet opinnoissa

Opiskelijahuollollisissa asioissa ja erityistä tukea/huomiota vaativissa tilanteissa toivotaan, että huoltaja ottaa rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteyttä kuraattoriin, koulupsykologiin, terveydenhoitajaan tai  erityisopettajaan, jotta opiskelijaa voidaan tukea parhain mahdollisin tavoin.

Poissaolot

Alaikäisen opiskelijan poissaolot selvittää huoltaja wilman kautta; täysi-ikäisellä opiskelijalla on oikeus selvittää poissaolonsa itse. Pidä itse huolta läksyistä, jotta et jää opinnoissasi jälkeen. Selvittämättömät tai aiheettomat poissaolot johtavat kurssin keskeytykseen (=arvioimatta jättämiseen). Yli viikon pituisista tai toistuvista sairaspoissaoloista koulu edellyttää lääkärintodistusta. Luvallisistakin poissaoloista aiheutuva näyttöjen puuttuminen voi olla este kurssin suorittamiselle.

Wilmassa poissaolomerkintöjä on seuraavasti:

 • punainen – selvitettävä poissaolo
 • vihreä – terveydellinen poissaolo
 • violetti – koulutyö
 • sininen – etukäteen haettu luvallinen poissaolo
 • tummanvihreä – selvitetty, hyväksyttävä syy
 • harmaa – selvitetty, ei hyväksyttävä syy

Huoltaja voi selvittää terveydellisiä poissaoloja wilman lomakkeella. Muut selvitykset lähetetään ryhmänohjaajalle wilma-viestinä.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot

Korkeintaan kolmen päivän mittaista vapautusta koulutyöstä on opiskelijan tai hänen huoltajansa pyydettävä ryhmänohjaajalta. Yli kolmen päivän ja enintään vuoden mittaiseen poissaoloon pyydetään lupa rehtorilta.

Yli kolmen päivän mittainen poissaoloanomus laaditaan verkkosivuilta tulostettavalla olevalle lomakkeelle, jonka opiskelija kierrättää kaikilla jakoson opettajilla ennen palautusta rehtorille. Lomake on jätettävä rehtorille hyvissä ajoin, jotta mahdollinen lupa saadaan opettajien tietoon. Täytettyäsi lomakkeen muista allekirjoittaa se. Alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltaja allekirjoittaa poissaolohakemuksen. Opiskelijalle myönnetty poissaololupa kirjataan Wilmaan.

Kouluaikana tapahtuvia matkoja suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • poissaololupa myönnetään vain erittäin perustellusta syystä,
 • usean päivän lomaa ei myönnetä koeviikoille kuin poikkeustapauksissa,
 • runsaat poissaolot vaikeuttavat aina opiskelua,
  koulu ei ole velvollinen järjestämään lisäopetusta, erillisiä kokeita tai uusintakokeita opiskelijalle, joka on ollut poissa
 • lukio-opiskelu on niin tiivistahtista, että poissaololuvasta huolimatta usean peräkkäisen oppitunnin poisjääminen yhdistettynä mahdollisiin muihin poissaolohin voi keskeyttää kurssin suorittamisen.

Vanhempainyhdistys

Lukion vanhempainyhdistyksellä on aktiivista toimintaa, josta yhdistys informoi mm. lukion verkkosivuilla sekä vanhempainilloissa.