Yhteydenpito

Heti opintojen alussa kotiväelle järjestetään ”Lukio alkaa!” -vanhempainilta, jossa kerrotaan lukiontoiminnasta, huoltajat tapaavat koulun henkilökuntaa ja erityisesti ryhmänohjaajan, joka on huoltajan läheisin yhteistyötaho lukiossa.

Vanhempainiltoja järjestetään vuosittain. Vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä lukioon aina tarvittaessa sellaisissa tilanteissa, jolloin opiskelijan on itse vaikea asiaa hoitaa tai opiskelija muutoin tarvitsee huoltajan tukea. Opiskelijahuollollisissa asioissa ja erityistä tukea/huomiota vaativissa tilanteissa toivotaan, että huoltaja ottaa rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteyttä opiskelijahuollon henkilöstöön, erityisopettajaan tai rehtoriin, jotta opiskelijaa voidaan tukea parhain mahdollisin tavoin.

Huoltaja(t) saa(vat) tunnukset Wilmaan, joka on kätevä yhteydenpitomuoto kodin ja koulun välillä. Huoltaja seuraa aktiivisesti opiskelijan opintojen etenemistä ja poissaoloja Wilman kautta. Huoltaja selvittää alle 18-vuotiaan poissaolot Wilmassa. Ryhmänohjaaja seuraa aktiivisesti opiskelijan poissaoloja ja poissaoloselvityksiä.

Lukion vanhempainyhdistyksellä on aktiivista toimintaa, josta yhdistys informoi mm. lukion verkkosivuilla sekä vanhempainilloissa.

Rehtorin esitys ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta 21.1.2019

Opiskelijan ja huoltajan rooli ohjauksessa

Aikuistuva nuori on ohjauksessa aktiivinen toimija. Ratkaisevaa opintojen onnistumisessa on opiskelijan oma vastuu ja panos. Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa lukion järjestyssääntöjä, käyttäytyä asiallisesti, osallistua opetukseen, tehdä kotitehtävät ja opettajan antamat työt aikataulussa ja osallistua kurssikokeeseen. Opiskelijan on pyydettävä apua silloin, kun hän ei ymmärrä opetettavaa aihetta tai informaatiota, aina kun asiat ovat epäselviä, tai jos opiskelut eivät henkilökohtaisten syiden vuoksi etene. Lukion aikana nuori kasvaa täysi-ikäiseksi ja asioita on hyvä oppia hoitamaan vastuullisesti itse myös tulevaisuutta ajatellen.