Sisällys

 1. Lukio-opinnoista
 2. Jaksot ja loma-ajat 2019-2020
 3. Kiertotuntikaavio ja päivittäiset työajat
 4. Ruokailuvuorot
 5. Opintojen suunnittelu
 6. Kurssin suorittaminen
 7. Poissaolot
 8. Kurssin arviointi
 9. Koeviikot 2019-2020
 10. Kokeidenpalautuspäivän ohjelma
 11. Uusinnat 2019-2020
 12. Hylätty arvosana
 13. Vaatelokerikot

1. Lukio-opinnoista

Lukio-opinnoissa menestyminen perustuu opiskelijan motivaatioon sekä haluun oppia uutta.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus. Kukaan ei voi pakottaa lukiolaista opiskelemaan vaan opiskelu lähtee liikkeelle omasta innostuksesta ja uteliaisuudesta
 • Opiskelenko vai olenko vain opiskelevinani. Turha ajan tuhlaaminen ei hyödytä ketään. Kun keskittyy kunnolla käsillä olevaan asiaan, aikaakaan ei välttämättä tarvitse niin paljon.
 • Suunnitelmallisuus ja välitavoitteiden asettaminen auttaa monia saavuttamaan haluamiaan asioita. Lukio-opiskelun tulokset, joita mitataan todistusnumeroilla ja ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla, merkitsevät oman elämänuran kannalta paljon.
 • Pohdiskele asioita ja keskustele niistä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

2. Jaksot 2019-2020

Arkadian yhteislyseossa on käytössä viisijaksojärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuoden aikana on viisi jaksoa, joiden päätteeksi on sen jakson kokoava koeviikko.

 1. jakso 8.8. 2019 – 30.9.2019
 2. jakso 1.10.2019 – 27.11.2019 (syysloma 14.-20.10.)
 3. jakso 28.11.2019 – 3.2.2020
 4. jakso 4.2.2020 – 5.4.2020 (talviloma 17.-23.2.)
 5. jakso 6.4.2020 – 30.5.2020

3. Kiertotuntikaavio ja päivittäiset työajat

klomatiketope
8.05-9.2071, urh.71, urh.
9.30-10.4536252
11.00-12.15
11.15-12.30
45345
12.45-14.0062436
14.10-15.257, kuo/soi1TaiMu/TaiLa/LI7TaiTa
15.30-16.45TaiProTai/Tea

4. Ruokailuvuorot

Jaksoissa I-III

Opetuspäivinä

10.45-11.15 3. vuosikurssi
11.35-12.00 1. vuosikurssi
12.15-12.45 2. vuosikurssi

Kokeiden palautuspäivinä

10.30-11.00 3. vuosikurssi
11.00-11.30 1. ja 2. vuosikurssi

Jaksoissa IV-V

Opetuspäivinä

10.45-11.15 1. vuosikurssi
12.15-12.45 2. vuosikurssi

Kokeiden palautuspäivinä

10.30-11.00 1. vuosikurssi
11.00-11.30 2. vuosikurssi

Koeviikoilla

10.30-12.45 kaikille nonstop

5. Opintojen suunnittelu

Voit seurata opintojesi edistymistä helposti Wilman opinnot -välilehdeltä. Ja täyttämällä lomakkeet -välilehdeltä löytyvää opintojen suunnittelulomaketta.

Tämän vuoden kaikki kurssit löydät lomakkeet -välilehdeltä löytyvästä Kurssitarjotin 2019-2020 -lomakkeesta.

Päättötodistuksessa tulee olla vähintään 75 kurssia

 • pakollisia kursseja 47 (51, jos luet pitkää matematiikkaa)‏
 • Syventäviä kursseja käytävä ainakin 10

Kurssikertymän seuraaminen, jos tavoite on valmistua kolmessa vuodessa:

1. jakson jälkeen kursseja2. jakson jälkeen kursseja3. jakson jälkeen kursseja 4. jakson jälkeen kursseja5. jakson jälkeen kursseja
Ensimmäinen opiskeluvuosi5-611-1215-1723-26noin 30
Toinen opiskeluvuosi35-3640-4245-50noin 55noin 60
Kolmas opiskeluvuosi63-6570-72vähintään 75

6. Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan

 • osallistumalla kurssin opetukseen tai
 • opiskelija voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla jonkin kurssin tai sen osan

Jos opiskelija on ilmoittautunut kurssin suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hän voi olla poissa oppitunneilta vain hyväksyttävästä syystä; mikäli opiskelija toistuvasti on ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin oppitunneilta, hänet voidaan jättää arvostelematta. Tällöin katsotaan, että hän lopettanut kurssin opiskelun.

Kurssin itsenäinen suorittaminen. Itsenäistä suoritusta varten täytetään sopimus kurssin itsenäisestä suorittamisesta. Sopimuslomake löytyy lomakkeet -välilehdeltä.

 • Itsenäinen suoritus on mahdollista samassa jaksossa, kun kyseinen kurssi on tarjolla kurssitarjottimessakin
 • Aineenopettaja päättää, onnistuuko itsenäinen suorittaminen ja kirjaa sen sopimukseen
 • Tämän jälkeen sopimus menee vielä rehtorin allekirjoitettavaksi
 • Itsenäinen suoritus on sovittava opettajan kanssa viimeistään kurssin alkaessa!
 • Itsenäinen suorittaminen voi kattaa osan kurssista tai koko kurssin
 • Sisältää tehtäviä, tapaamisia ja kuulustelua
 • Mikäli opiskelija ei saa hyväksyttyä arvosanaa itsenäisesti suoritetusta kurssista, tulee hänen suorittaa kyseinen kurssi uudelleen opetukseen osallistuen.

7. Poissaolot

Poissaolojen selvittäminen

Alaikäisen opiskelijan poissaolot selvittää huoltaja wilman kautta; täysi-ikäisellä opiskelijalla on oikeus selvittää poissaolonsa itse. Pidä itse huolta läksyistä, jotta et jää opinnoissasi jälkeen. Selvittämättömät tai aiheettomat poissaolot johtavat kurssin keskeytykseen (=arvioimatta jättämiseen). Yli viikon pituisista tai toistuvista sairaspoissaoloista koulu edellyttää lääkärintodistusta. Luvallisistakin poissaoloista aiheutuva näyttöjen puuttuminen voi olla este kurssin suorittamiselle.

Wilmassa poissaolomerkintöjä on seuraavasti:

 • punainen – selvitettävä poissaolo
 • vihreä – terveydellinen poissaolo
 • violetti – koulutyö
 • sininen – etukäteen haettu luvallinen poissaolo
 • tummanvihreä – selvitetty, hyväksyttävä syy
 • harmaa – selvitetty, ei hyväksyttävä syy

Huoltaja voi selvittää terveydellisiä poissaoloja wilman lomakkeella. Muut selvitykset lähetetään ryhmänohjaajalle wilma-viestinä.

Etukäteen tiedossa olevat poissaolot

Korkeintaan kolmen päivän mittaista vapautusta koulutyöstä on opiskelijan tai hänen huoltajansa pyydettävä ryhmänohjaajalta. Yli kolmen päivän ja enintään vuoden mittaiseen poissaoloon pyydetään lupa rehtorilta.

Yli kolmen päivän mittainen poissaoloanomus laaditaan verkkosivuilta tulostettavalla olevalle lomakkeelle, jonka opiskelija kierrättää kaikilla jakoson opettajilla ennen palautusta rehtorille. Lomake on jätettävä rehtorille hyvissä ajoin, jotta mahdollinen lupa saadaan opettajien tietoon. Täytettyäsi lomakkeen muista allekirjoittaa se. Alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltaja allekirjoittaa poissaolohakemuksen. Opiskelijalle myönnetty poissaololupa kirjataan Wilmaan.

Kouluaikana tapahtuvia matkoja suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • poissaololupa myönnetään vain erittäin perustellusta syystä,
 • usean päivän lomaa ei myönnetä koeviikoille kuin poikkeustapauksissa,
 • runsaat poissaolot vaikeuttavat aina opiskelua,
  koulu ei ole velvollinen järjestämään lisäopetusta, erillisiä kokeita tai uusintakokeita opiskelijalle, joka on ollut poissa
 • lukio-opiskelu on niin tiivistahtista, että poissaololuvasta huolimatta usean peräkkäisen oppitunnin poisjääminen yhdistettynä mahdollisiin muihin poissaolohin voi keskeyttää kurssin suorittamisen.

Luvattomat poissaolot

Autokoulun ajotunnit, työssäkäynti ja muut vastaavanlaiset poissaolot ovat aiheettomia poissaoloja, joiden vuoksi kurssi saatetaan jättää arvioimatta.
Sairaus, terveydentilan hoito, osallistuminen koulun muuhun toimintaan (retket, ylioppilaskirjoitukset, opinto-ohjaajan luona käynti, oppilaskunnan hallituksen kokoukset yms.), osallistuminen viranomaistoimintaan (poliisikuulustelu, insinööriajo, ajokortin kirjallinen koe) ja muu kurssin opettajan kanssa etukäteen sovittu meno eivät sitä vastoin ole luvattomia poissaoloja.

8. Kurssin arviointi

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan kurssin päätyttyä. Arviointi perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, myös opiskelussa osoitettuun jatkuvaan näyttöön ja opiskelijan tuotosten arviointiin. Myös opiskelijan itsearviointi voidaan ottaa huomioon. Kurssi voidaan arvioida myös ilman kokeita.

Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen kursseista riippumatta.

Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvostelussa käytetään aina numeroasteikkoa 4-10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Numeroarvioinnilla hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Muiden syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnissa voidaan käyttää kirjainarviointia seuraavasti: S = suoritettu, H = hylätty. Suoritettu kurssi on siis hyväksytty. Hylätyn merkinnän (H) voi saada, jos kurssin suoritus on riittämätön tai opiskelijalla on liikaa selvittämättömiä poissaoloja. Tällöin kurssi on käytävä uudelleen.

Keskeneräisen kurssin merkintänä on O. Osallistunut-merkintä tarkoittaa, että opiskelijan kurssin aikana tekemät työt ovat puutteelliset. Nämä puutteet on täydennettävä heti seuraavan jakson aikana. Mikäli puutteita ei korjata seuraavassa jaksossa, muuttuu O-merkintä joko hylätyksi (H) tai keskeytetyksi (K). Keskeytetty kurssi (K) on aloitettava uudelleen alusta.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. Tunneilta poissaolo alentaa arvosanaa. Kurssiarvosanaa ei anneta lainkaan opiskelijalle, joka ilman hyväksyttävää syytä esim. jatkuvan tunneilta poissaolon vuoksi laiminlyö opintonsa, kurssia ei voi tällöin arvioida (K). Jos poissaoloja kurssilta tulee kolme oppituntia eikä opiskelija selvitä niitä tyydyttävästi aineenopettajalle, voi opettaja katsoa kurssin keskeytetyksi. Kurssi on aloitettava uudelleen alusta.

9. Koeviikot 2019-2020

Koeviikoilla ei opiskella normaalin lukujärjestyksen mukaan vaan koeviikolla keskitytään yhteen kokeeseen kerrallaan. Koeviikon kunakin päivänä on alle merkityn palkin koe. Koepäivän tarkempi työjärjestys määräytyy opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

I-jakson koeviikko

klope 20.9.ma 23.9.ti 24.9.ke 25.9.to 26.9.pe 27.9.ma 30.9.ma 7.10 (palautus)
9.00-13.001234567

II-jakson koeviikko

kloti 19.11.ke 20.11.to 21.11.pe 22.11.ma 25.11.ti 26.11.ke 27.11.ma 9.12. (palautus)
9.00-13.001234567

III-jakson koeviikko

klope 24.1.ma 27.1.ti 28.1.ke 29.1.to 30.1.pe 31.1. ma 3.2.ti 12.2. (palautus)
9.00-13.00123456 7

IV-jakson koeviikko

kloto 26.3.pe 27.3.ma 30.3.ti 31.3.ke 1.4.to 2.4. pe 3.4.pe 17.4. (palautus)
9.00-13.00123456 7

V-jakson koeviikko

kloke 20.5.pe 22.5.ma 25.5.ti 26.5.ke 27.5.to 28.5. pe 29.5. (palautus)
9.00-13.00123456

10. Kokeidenpalautuspäivän ohjelma

klo 8.30, palkki 7
klo 9.00, palkki 6
klo 9.30, palkki 5
klo 10.00, palkki 4
klo 10.30, palkki 3
(ks. ruokailuvuorot)
klo 11.00, palkki 3
(ks. ruokailuvuorot)
klo 11.30, palkki 2
klo 12.00, palkki 1
klo 12.45 alkaen tukiopetusta tms.

11. Uusintakuulustelut 2019-2020

Lukuvuosittain järjestetään 6 uusintakoetta. Jokaisen jakson jälkeen on uusintakoe. Pääsääntöisesti uusintakokeessa voi uusia edellisen kurssin suorituksia. Elokuun uusintakokeessa voi uusia kaikkia edellisen vuoden kursseja.

Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta kolme arkipäivää ennen uusintakuulustelua.

Ilmoittautuminen löytyy Wilmasta tentit -välilehdeltä.

 • Valitse Tenttipäivä -valikosta  esim. ”27.10. Uusintakoe”.
 • Valitse Tentittävä kurssi -vetovalikosta kurssi jota olet uusimassa.
 • Tentin opettaja -vetovalikosta on valittava myös kurssin opettaja.
 • Paina tallenna

Jos joku muu on jo ilmoittautunut saman kurssin uusintaan, voit ilmoittautua saman kurssin uusintakokeeseen valitsemalla sivulla näkyvästä listasta kohdan ilmoittaudu.

Uusintakuulustelun päivämäärät:
to 15.8. klo 14.15
to 24.10 klo 14.15
ke 18.12. klo 14.15
to 27.2. klo 14.15
to 23.4. klo 14.15
ma 8.6. klo 9.00

12. Hylätty arvosana

Jos kurssilta tulee hylätty arvosana, hylätyn kurssiarvosanan (4) saaneella on oikeus osallistua kurssin opetukseen ja kurssin suorittamiseen uudelleen tai osallistua kerran ao. kurssin uusintakuulusteluun.

Lukion päästötodistuksessa valtakunnallisissa pakollisissa ja syventävissä kursseissa on ainekohtaisesti rajoitettu hylättyjen kurssien määrä suhteessa opiskelijan valitsemaan kurssimäärään seuraavasti:

 • 1-2 kurssi: ei yhtään hylättyä sallittu
 • 3-5 kurssia: 1 hylätty kurssi sallittu
 • 6-8 kurssia: 2 hylättyä kurssia sallittu
 • 9- kurssia: 3 hylättyä kurssia sallittu.

Opiskelija voi saada erityisestä syystä (esim. lääkärintodistuksen perusteella) vapautuksen yhteisen oppiaineen tai sen osan suorittamisesta. Vapautusta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

13. Vaatelokerikot

Opiskelijoille on tarjolla vaatelokerikoita koululla. Lokerikon avaimet jaetaan 1. lukuvuoden alussa ryhmänohjaustuokioissa. Avainpantti on 15 euroa, josta palautetaan10 euroa avaimen takaisinluovutuksen yhteydessä. Avain luovutetaan opiskelijalle vain panttia vastaan.